Zapowiedzi przedślubne - dokumenty, ustalenia, wymagania

12 listopad 2018
Magdalena Gitler

Zapowiedzi, czyli oficjalne ogłoszenie zamiaru wstąpienia w związek małżeński, to zwyczaj rozpowszechniany od najdawniejszych czasów w rozmaitych cywilizacjach. Informowanie społeczności o swoich planach sformalizowania związku miało różne przyczyny. Przede wszystkim zawarcie małżeństwa nie było jedynie sprawą dwojga ludzi, lecz także ich rodzin, społeczności, a w przypadku monarchów nawet całych krajów.

Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o swoich zamiarach, a nie stawienie ich przed faktem dokonanym dawało możliwość pertraktacji, a nawet przeciwstawienia się związkowi. W rozwijającym się kościele katolickim również zaistniała praktyka przedstawiania swoich zamiarów zwierzchnikom kościoła, którzy mieli ocenić, czy małżeństwo nie zostanie zawarte z naruszeniem zasad etycznych. To bardzo uproszczony skrót historii, jednak pokazujący jak istotny był sam fakt głoszenia zapowiedzi.

Zapowiedzi przedślubne – niezbędne dokumenty

Około trzy miesiące przed ślubem należy udać się do kancelarii parafialnej w celu dopełnienia wszelkich formalności. W czasie wizyty musicie przedstawić wszelkie stosowne dokumenty, są to:

  • dowody osobiste,
  • świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (jeśli takiej adnotacji nie ma, również świadectwa bierzmowania),
  • świadectwo ukończenia katechizacji,
  • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed duchowym (w przypadku ślubu konkordatowego).

Pozostałe dokumenty, w tym zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, możecie dostarczyć w późniejszym terminie. Po zapoznaniu się z dokumentami i przeprowadzaniu z Wami rozmowy duszpasterz sporządzi protokół przedślubny i rozpisze zapowiedzi. Jeśli narzeczony lub narzeczona mieszkają w innej parafii niż ta, w której był sporządzony protokół przedślubny otrzymują dokument, który  muszą zanieść do swojej parafii w celu ogłoszenia zapowiedzi również tam. Zapowiedzi ważne są przez pół roku od ich wygłoszenia.

Zapowiedzi ślubne – kiedy i gdzie?

Formalności związane z rozpisaniem zapowiedzi przedślubnych, tak jak pisałam wcześniej, załatwiane są podczas dopełniania formalności w kancelarii parafialnej około trzy miesiące przed ślubem. Zapowiedzi są podaniem do publicznej wiadomości wspólnoty, w której żyjecie informacji o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego. Dlatego bardzo ważne jest, aby były wygłaszane w stałym lub tymczasowym miejscu zamieszkania, a nie tylko zameldowania, które często nie potwierdza rzeczywistego stanu rzeczy. Zapowiedzi ma obowiązek wygłosić własny proboszcz narzeczonych – proboszcz stałego lub tymczasowego zamieszkania każdej ze stron. Jednak są tutaj pewne wyjątki.

Jeśli obydwoje narzeczeni mieszkają w parafii własnego proboszcza przynajmniej przez sześć miesięcy, nie trzeba wygłaszać zapowiedzi w poprzednich miejscach pobytu. Natomiast jeśli okres ten wynosi poniżej sześciu miesięcy, należy wygłosić je również w parafii bezpośredniego poprzedniego miejsca pobytu.

Mając na uwadze wyjątkowe sytuacje, można również ubiegać się o zwolnienie od obowiązku ogłaszania zapowiedzi.

Zapowiedzi – ile niedziel?

Zgodnie z ustaleniami zapowiedzi należy głosić we wszystkich parafiach przez umieszczenie ich na piśmie w gablocie z ogłoszeniami parafialnymi przez 8 dni. Muszą być tam widoczne co najmniej przez dwie niedziele lub niedzielę i obowiązujące święto. Obowiązek ich przedstawienia zostanie również spełniony przez dwukrotne ogłoszenie ustne podczas licznie uczęszczanych nabożeństw parafialnych (w niedzielę lub święto obowiązujące). Po publicznym podaniu informacji o zamiarze wstąpienia w związek małżeński otrzymacie świadectwo wygłoszenia zapowiedzi.

Pamiętajcie, że wszystkie dokumenty między parafiami przenosicie sami. Jeśli zapowiedzi były wygłaszane w innej parafii, musicie je dostarczyć do parafii, w której był spisywany protokół przedślubny.

Średnia

3.8

Oceń mój artykuł

Zobacz także

18 wrzesień 2018
06 sierpień 2018

Komentarze