MENU

Regulamin Katalogu Targowego

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Katalog targowy występujący pod nazwą własną jako "Informator Ślubno Weselny" wydawany jest przez Agencję Artystyczno Reklamową – Andrzej Gontarz z siedzibą w Katowicach, przy ul. 1 maja 9/1A NIP: 632-000-74-84 – zwaną dalej Wydawcą. Do reprezentowania Wydawcy upoważnieni są jego pracownicy. Biuro przyjmowania reklam mieści się w Katowicach.

 2. Wydawnictwo jest drukowanew formacie A5, pełni rolę Katalogu Targowego i jest kolportowane bezpłatnie przy wejściu na targi.
 3. Wystawcy/Reklamodawcy zobowiązani są przestrzegać warunków i regulaminu Informatora Ślubno Weselnego. Wszelkie zmiany regulaminu muszą być dokonywane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Agencji Reklamowej - Andrzej Gontarz, który będzie w pełni uprawniony do dokonywania interpretacji, ustalania i ewentualnego zmieniania tego regulaminu przed zaplanowaniem kolejnego wydawnictwa.

 4. Wydawca udostępnia bezpłatnie możliwość Wpisu podstawowego do Informatora Ślubno Weselnego wszystkim podmiotom, które biorą udział w organizowanych przez niego Targach w danym regionie wraz z zamówieniem miejsca targowego, usługi dystrybucji ulotek oraz przy zamówieniu płatnego modułu reklamowego. Wystawca podaje wszelkie niezbędne dane do dokonania wpisu podstawowego do Informatora. Dane podane w elektronicznym formularzu Zamówienia Miejsca Targowego są automatycznie pobierane do wydawnictwa i poddawane drobnej edycji w celu ujednolicenia wszystkich wpisów wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. Edycji nie podlegają; nazwa firmy, dane adresowe i kontaktowe wystawcy. Wystawca nie ma prawa żądać ich zmiany bez wiarygodnego uzasadniania.

 5. Wydawca udostępnia możliwość podmiotom i osobom odpłatnego umieszczania Reklam Modułowych w Informatorze Ślubno Weselnym bez konieczności zamawiania stoiska targowego. 
  Cenniki Reklam Modułowych podawane są na stronach Strefy Wystawcy dostępnych po otrzymaniu odpowiedniego hasła. Zależne są od nakładu i regionu, w którym wydawany jest Wydawnictwo.

§ 2. Zamawianie reklam

 1. Wysłanie uwierzytelnionego zamówienia Reklamy Modułowej w formie elektronicznej pocztą e-mail lub poprzez formularz ze strony http://www.informatortargowy.pl/ jest równoznaczne z podpisaniem Umowy z Wydawcą i podjęciem przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę zobowiązania do zapłacenia wszelkich kwot w nim ujętych. Umowa nie może być anulowana przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę. 

 2. Wystawca/Ogłoszeniodawca oświadcza, że dokona wszelkich płatności związanych z Zamówieniem Reklamy Modułowej w ustalonym terminie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu emisji Reklamy Modułowej przyporządkowanej do poszczególnych edycji Informatora.

 3. Wystawca/Ogłoszeniodawca oświadcza, że do złożenia Zamówienia Reklamy Modułowej i zaciągnięcia przewidzianych w nim zobowiązań do określonych świadczeń nie jest wymagana uchwała wspólników spółki z o.o. będącej Wystawcą/Ogłoszeniodawcą. Wystawca/Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny względem Wydawcy za prawdziwość i rzetelność powyższego oświadczenia i ewentualne negatywne jego skutki dla Wydawcy, w tym wszelkie szkody Wydawcy, które mogą powstać z tego tytułu.

 4. Każda osoba zalogowana w serwisie www.informatortargowy.pl i uwierzytelniona, poprzez zastosowanie indywidualnego Numeru Klienta oraz indywidualnego hasła, uważana jest za pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania firmy Wystawcy/Ogłoszeniodawcy. W związku z powyższym Wystawca/Ogłoszeniodawca zobowiązany jest chronić przekazany mu Numer Klienta i hasło dostępu oraz nie udostępniać go innym osobom nie związanym ściśle z firmą Wystawcy/Ogłoszeniodawcy. W razie utraty lub zagubienia hasła do serwisu Wystawca/Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.

 5. Każdy Wystawca/Ogłoszeniodawca ma prawo wskazania proponowanej strony umieszczenia Reklamy Modułowej. Dokonuje on tego w trakcie uzupełniania elektronicznego "Zamówienie Reklamy Modułowej". Ostateczny plan i rozkład reklam ustala jednak Organizator, który dołoży starań, by zaproponowana lokalizacja została utrzymana.

 6. Wydawca może przygotować na prośbę Wystawcy/Ogłoszeniodawcy propozycję graficzną Reklamy Modułowej, która jest uznawana za ostatecznie zaakceptowaną na 10 dni roboczych przez przewidywanym terminem druku Informatora Ślubno Weselnego.

 7. Prawa do projektu Reklamy Modułowej wykonanego przez Organizatora nie mogą być cedowane przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę na żadną inną firmę ani osobę bez zgody Organizatora i wniesienia stosownych opłat.

 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę/Ogłoszeniodawcę

§ 3. Wpis w katalogu

 1. Każdy wystawca, który prześle zgłoszenie przez serwis informatortargowy.pl nie później niż 10 dni roboczych przed imprezą otrzymuje bezpłatny podstawowy wpis informacyjny w wydawnictwie targowym.

 2. Wpis proponowany przez wystawcę powinien mieć charakter skrótowy i informacyjny. Treści reklamowe można umieszczać w modułach płatnych.

 3. Organizator zastrzega możliwość poprawiania treści i formy wpisów dostosowując go do ustalonych zasad.

 4. Wpisy pobierane są z serwisu automatycznie na 10 dni roboczych przed imprezą i edytowane przez grafika.

 5. Wystawca/Reklamodawca nie ma możliwości samodzielnej edycji wpisu po wysłaniu zgłoszenia udziału. Wszelkie poprawki należy zgłaszać grafikowi w formie pisemnej mailem. Uwaga! edycja wpisu w karcie partnera nie spowoduje zmiany wpisu wysłanego w zamówieniu.

 6. Wpis informacyjny składa się z następujących elementów:

§ 4. Płatności

 1. Płatność następuje na podstawie nadesłanej faktury proforma przed ukazaniem się wydawnictwa.

 2. Faktura vat wystawiana jest po otrzymaniu przelewu.

§ 5. Rezygnacje

 1. Wystawca/Reklamodawca może złożyć rezygnację pisemnie nie później niż 14 dni przed ukazaniem się wydawnictwa.

 2. W przypadku rezygnacji po wykonaniu przez wydawcę zatwierdzonego projektu zostanie wystawiona faktura za usługę projektową reklamy.

§ 6. Reklamacje

 1. Wystawca/Ogłoszeniodawca wyraźnie potwierdza, że nie były składane żadne oświadczenia - wyraźne lub sugerowane - w odniesieniu do możliwości kontraktowych, jakie można uzyskać poprzez Reklamę Modułową lub Wpis do Informatora Ślubno Weselnego i sukcesów działalności.

 2. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, użytych znaków, wizerunków i naruszenia obcych praw autorskich do dostarczonych projektów zdjęć lub grafik.

 3. Wydawca nie odpowiada za wyczerpanie nakładu w trakcie targów. Koszty reklamy szacowane są na podstawie zaplanowanego nakładu wydawnictwa i prognozowanej frekwencji. Planowanie odbywa się na podstawie wyników w poprzednich edycjach targów.

 4. Odpowiedzialność Organizatora tytułem reklamacji jest ograniczona do wysokości zastosowanej ceny reklamy modułowej.

 5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem i Wystawcą/Ogłoszeniodawcą będą rozstrzygane na drodze konsensusu. Gdy nie dojdzie jednak do porozumienia to spory są poddane rzeczowo właściwemu sądowi gospodarczemu w Katowicach.
REKLAMA
UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.