Ślub konkordatowy - dokumenty, formalności, wymagania, procedury

09 grudzień 2018
Anna Żaczek

Jeśli jesteście na początku drogi, zastanówcie się wspólnie, jaki rodzaj ślubu Wam najbardziej odpowiada. Ślub konkordatowy ma wiele zalet. Może właśnie o taki Wam chodzi?


Dwa w jednym, czyli ślub cywilny i kościelny razem w Polsce dopuszczalny jest na mocy umowy pomiędzy państwem a Stolicą Apostolską zawartej 23 lipca 1993 roku, która weszła w życie  5 lat później –  w 1998 roku. Dlaczego ślub konkordatowy? Pomimo że wymaga on zgromadzenia dokumentów z dwóch źródeł, to jednocześnie zmniejsza liczbę wizyt w urzędach oraz zawęża ceremonię ślubną do jednego miejsca, oszczędzając przy tym czas i wydatki Młodych. Jeśli dodać do tego lepszą organizację, to wniosek jest prosty — warto skorzystać z takiej możliwości!

Kto w Polsce może zawrzeć ślub konkordatowy?

Ideą ślubu konkordatowego w wielkim uproszczeniu jest połączenie ceremonii religijnej z cywilną. Złożenie przysięgi następuje w obecności duchownego, który ma obowiązek dostarczyć do USC dokument podpisany przez Nowożeńców podczas ceremonii religijnej. W Polsce ślub konkordatowy można zawrzeć w 11 wyznaniach, wśród nich wymienia się:

 • Kościół katolicki, w tym: rzymskokatolicki, greckokatolicki, neounicki, ormiański
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
 • Kościół Chrześcijan Baptystów
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Kościół Polskokatolicki
 • Gminy wyznaniowe żydowskie
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów
 • Kościół Zielonoświątkowy

 

Jakie wymagania łączą te dwie formy ślubu?

Wymagania religijne i urzędowe są zgodne w trzech aspektach, a zatem: 

 • Ślub może zawrzeć kobieta i mężczyzna;
 • Zgodne oświadczenie Narzeczonych o woli zawarcia związku małżeńskiego według prawa polskiego złożone przed duchownym danego wyznania;
 • Przekazanie przez duchownego w ciągu 5-ciu dni do USC zaświadczenia stwierdzającego złożenie w obecności duchownego przysięgi małżeńskiej celem sporządzenia aktu małżeństwa.

 

Pozostałe wymogi określane są prawem danego ugrupowania religijnego.

Ślub w kościele katolickim

Plany matrymonialne najlepiej zacząć od zarezerwowania terminu ślubu w kościele. Jeśli planujecie swój ślub w miesiącach obleganych przez Narzeczonych, to niestety termin 1 roku, to jest minimum. Na ogół ślub odbywa się w parafii Panny Młodej lub u Pana Młodego, ale czasami zdarza się, że w zupełnie innej parafii. Wówczas potrzebne będzie zaświadczenie (licencja) od proboszcza rodzimej parafii. Narzeczeni są również zobligowani do uczestniczenia w standardowych naukach przedmałżeńskich (wyjątek stanowi posiadanie zaświadczenia o odbytych przygotowaniach w ostatniej klasie szkoły średniej) oraz naukach w przykościelnej poradni rodzinnej. Po sporządzeniu protokołu przedmałżeńskiego  przez duchownego badającego kandydatów na małżonków pod kątem ich wiary oraz przeszkód do zawarcia małżeństwa, należy dostarczyć do kancelarii następujące dokumenty: 

 • Metrykę chrztu św.
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 • Zaświadczenia (licencje) z innych parafii, jeśli Narzeczeni pochodzą z innych parafii.
 • Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi.
 • Zaświadczenie konkordatowe z USC.

 

Od tych wymagań są pewne odstępstwa. Odsyłam do artykułów: Ślub bez zapowiedzi, Ślub bez świadków.

Niezbędne dokumenty z USC

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy się pojawić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, ponieważ dokument jest ważny tylko pół roku. Trzeba również zarezerwować sobie przynajmniej kilka tygodni na ewentualne odwołania w przypadku trudności z powodu odmowy wydania zaświadczenia konkordatowego.

Do owych trudności może należeć niespełnienie wymaganego wieku (np. dla kobiety w wieku 16- 18 roku życia należy uzyskać zgodę sądu, dla mężczyzny w wieku 18-21), jeśli jedno lub obydwoje Narzeczonych jest cudzoziemcami, choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna.

Wizyta w USC wiąże się ze złożeniem oświadczenia o wykluczeniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których już wspomniałam. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ponadto zabraniają zawierania małżeństwa przez krewnych w linii prostej, rodzeństwa oraz powinowatych w linii prostej. Szerzej na ten temat pisałam w artykule Pokrewieństwo a ślub.

W USC należy również złożyć oświadczenie o przyszłym nazwisku, tu kobieta może przyjąć nazwisko męża, zachować swoje lub przyjąć drugi człon. Mężczyzny nie musi go zmieniać, ale może (To on zmienia nazwisko). Dyspozycja dotyczy również nazwiska przyszłego potomstwa. W przypadku odmowy wydania pozytywnego zaświadczenia konkordatowego przez kierownika USC przysługuje 14 dni na odwołanie się od decyzji urzędu.

Będąc w USC, warto zapoznać się z klauzulą ochrony danych osobowych obowiązującą w danej placówce, ponieważ ten urząd dysponuje licznymi informacjami o nas, które przed wprowadzeniem RODO były udostępniane bez naszej wiedzy, między innymi dla celów GUS, policji, komornikom, innym krajom w ramach wzajemnych umów. Założenia RODO dążą do ograniczenia udostępniania danych — tylko na wniosek zainteresowanych osób. Mając na uwadze „wyciekanie” informacji o nas, jest to dla nas ważne na wyrażamy naszą zgodę.

Ponowna wizyta u duszpasterza

Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów w ustalonym terminie Narzeczeni podpiszą dokument, w którym potwierdzą, że w obecności duchownego złożyli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu. Po ceremonii zaślubin, duchowny zobowiązany jest do dostarczenia do USC stosownego dokumentu, na podstawie którego zostanie sporządzony urzędowy akt ślubu. Odpis aktu można odebrać kilka dni po zawarciu małżeństwa. 

Zanim ruszy wasz ślubna machina zastanówcie się nad trzema zaletami ślubu konkordatowego: część formalności zostanie załatwiona przez innych, jedna ceremonia ślubna równa się jeden stres, odpada problem z dylematem kogo zaprosić na ślub cywilny, a kogo do kościoła, a najważniejsze — wszyscy razem spotkacie się w jednym miejscu bez konieczności uczestniczenia w dwóch uroczystościach.

Zgodzicie się ze mną, czy macie inne zdanie na ten temat?

Średnia

0.0

Oceń mój artykuł

Zobacz także

28 marzec 2019
24 kwiecień 2018

Komentarze